ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО-МОВА» (надалі «Виконавець»), юридична особа, що належним чином створена і зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 43487637), адреса місцезнаходження: 04202, м. Київ, вулиця Кондратюка, будинок 5, квартира 661, в особі Директора Ярошенко Вікторії Вікторівни, який діє на підставі Статуту, керуючись статтями 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на умовах, що викладені нижче:

 

  1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Послуги – перелік психолого-педагогічних та корекційно-логопедичних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та додатками до нього, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Клієнтів, перелік та умови отримання яких визначений Правилами обслуговування клієнтів КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «PROМОВА». До Акційних Пропозицій зокрема, але не виключно, відносяться: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, викладена на Офіційному Сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.4. Офіційний Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://promova.center/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом заповнення, підписання та передачею Клієнтом Виконавцю письмової Анкети Клієнта, примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця.

1.6. Клієнт – фізична особа, яка є законним представником (батьком, матір’ю чи опікуном) неповнолітньої дитини віком від 1 до 18 років, від імені та в інтересах останньої, Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі та підписала Анкету Клієнта.

1.7. Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО-МОВА», що отримала від Клієнта дозвіл на використання його персональних/особистих даних та неповнолітньої дитини, в порядку визначеному умовами Правил обслуговування.

1.8. Сторони – Клієнт та Виконавець.

1.9. Прейскурант – діючий перелік психолого-педагогічних та корекційно-логопедичних послуг Виконавця з цінами, що публікується за адресою: https://promova.center/price/ , що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.10. Правила обслуговування – додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та привілеїв, відносин між Клієнтом та Виконавцем, що виникають в процесі їх виконання та дотримання у відповідній сфері.

 

  2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил обслуговування, що є невід’ємними Додатками до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами обслуговування, Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, визначені в Прейскуранті Виконавця та обрані Клієнтом, та Акційні пропозиції, а Клієнт зобов’язується прийняти їх.

2.3. Послуги та Акційні пропозиції надаються на підставі цього Договору та Правил обслуговування. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил обслуговування є Акцепт Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил обслуговування.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг та Акційних пропозицій деталізовано в Додатках до даного Договору.

2.5. Виконавець надає Послуги та Акційні пропозиції, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.

2.6. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій вважається місцезнаходження КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «PROМОВА» за адресою: Старокиївський провулок, 5.

2.7. Послуги надаються у КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ «PROМОВА» з понеділка по суботу з 09:00 по 18:00.

 

  3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт зобов’язується:

3.1.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта та його неповнолітньої дитини, в тому числі для заповнення Анкети Клієнта.

3.1.2. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами обслуговування.

3.1.3. При зверненні до Виконавця за наданням послуг та Акційних пропозицій, не порушувати вимог чинного законодавства України та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання Послуг та Акційних пропозицій у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.1.4. Виконувати всі рекомендації фахівців Виконавця, що надають психолого-педагогічні та корекційно-логопедичні послуги за цим Договором.

3.1.5. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які встановлені цим Договором.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Користуватися Послугами та Акційними пропозиціями протягом всього строку їх дії, в тому числі згідно умов Правил обслуговування та інших додатках до Договору.

3.2.2. Користуватися всіма привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Клієнта надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.2.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним Послуг та Акційних пропозицій, а також іншу пов’язану з ними інформацію.

3.2.4. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.2.5. Відмовитися від виконання цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.3. Виконавець зобов’язується:

3.3.1. Надавати Клієнту безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок та умови надання йому платних психолого-педагогічних та/або корекційно-логопедичних послуг.

3.3.2. Своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати Клієнту Послуги та Акційні пропозиції відповідно до умов цього Договору та Правил обслуговування.

3.3.3. Надавати Клієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення конфіденційної інформації.

3.3.4. Надавати Клієнту Послуги та Акційні пропозиції з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.3.5. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Залучати третіх осіб (спеціалістів, фахівців) для надання Послуг та Акційних пропозицій, які мають необхідну кваліфікацію.

3.4.2. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору та Правил обслуговування.

3.4.3. Призупинити надання Послуг та Акційних пропозицій Клієнту за цим Договором в односторонньому позасудовому порядку у випадку порушення Клієнтом зобов’язань, прийнятих на себе за цим Договором.

3.4.4. Відмовити Клієнту у наданні Послуг і Акційних пропозицій та припинити дію цього Договору.

3.4.5. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил обслуговування.

3.4.6. Використовувати адресу електронної пошти, зазначену Клієнтом для направлення листів та повідомлень Клієнту.

 

  4.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається згідно з чинним на момент звернення Клієнта Прейскурантом і вказується у квитанції, що видається Виконавцем за фактом передоплати Клієнтом замовлених Послуг.

4.2. Послуги та Акційні пропозиції надаються Клієнту на умовах повної попередньої оплати.

4.3. Оплата Послуг та Акційних пропозицій Виконавця здійснюється в національній валюті України – гривні, як у готівковій формі шляхом оплати грошових коштів у касі, так і в безготівковій формі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будь-який час. Нові ціни вступають в силу з моменту затвердження та опублікування на Офіційному Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.

 

  5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.

5.3. Сторони не несуть відповідальність одна перед одною за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

В даному випадку Виконавець за письмовим запитом Клієнта повертає останньому залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати за надання Послуг.

5.5. У разі неможливості виконання Виконавцем умов цього Договору, що виникла з вини Клієнта, послуги підлягають оплаті Клієнтом в повному обсязі, а Послуги вважаються такими, що надані належним чином і в повному обсязі.

5.6. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідним висновком експерта, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної Послуги, оплаченої Клієнтом або третьою стороною

5.7. Виконавець не несе відповідальності за неналежне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

5.8. Виконавець не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, що може включати небажані для Клієнта матеріали, або інформацію, яка ображає честь і гідність Клієнта, і не несе жодної відповідальності.

 5.9. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, на який очікував та який бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

 

  6.ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг та Акційних пропозицій Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил обслуговування, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.

6.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

6.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання суперечки чи спору в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

6.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил обслуговування, застосовуються положення чинного законодавства України.

 

  7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

7.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

7.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на Офіційному Сайті Виконавця.

7.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

7.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

7.4.1. за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

7.4.2. за рішенням суду;

7.4.3. у випадку довготривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;

7.4.4. у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши про це Клієнта будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Офіційному Сайті Виконавця тощо.

 

  8.ІНШІ УМОВИ

8.1.  Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

8.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО-МОВА».

8.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Офіційному Сайті Виконавця та можуть направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в Анкеті Клієнта.

8.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 30 календарних днів з моменту їх публікації на Офіційному Сайті Виконавця.

8.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Офіційному Сайті Виконавця.

8.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів.

 

  9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правил обслуговування, затверджених Виконавцем та оприлюднених на Офіційному Сайті Виконавця.

9.2. Підписуючи та заповнивши Анкету Клієнта останній надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті Клієнта для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених чинним законодавством України.

9.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози тощо.

9.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

9.5. Виконавець може проводити аудіо- та відеозапис  всіх розмов з Клієнтом. Така інформація є конфіденційною.

9.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Клієнта, що містять конфіденційну інформацію, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання конфіденційності відповідно до вимог законодавства України та норм міжнародного законодавства.

9.7. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов цього Договору.

9.8. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

9.9. Інформація про можливі додаткові або інші супутні Послуги міститься на Офіційному Сайті Виконавця або на сайтах відповідних партнерів Виконавця.

 

  10.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРО-МОВА»

Юридична адреса: 04202, м. Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, кв. 661

Фактична адреса: 04116, м. Київ, Старокиївський провулок, 5

Код ЄДРПОУ 43487637

п/р UA87 3510 0500 0002 6002 8789 9498 1

в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005

тел. 0931886893

e-mail: center.promova@gmail.com

 

 

Директор

 

_____________________/В.В. Ярошенко/

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до Договору публічної оферти про надання  послуг

 

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «PROМОВА» 

 

  Психолого-педагогічні та корекційно-логопедичні послуги надаються Клієнту в обсязі вказаному у Програмі надання послуг (надалі за текстом – «Програмі») та протягом строку дії такої Програми.

  Вартість обраної Програми підлягає оплаті шляхом внесення Клієнтом або іншою особою в інтересах Клієнта авансового платежу готівкою або у безготівковому порядку, про що Клієнту видається відповідний розрахунковий документ.

  Психолого-педагогічні та/або корекційно-логопедичні послуги, передбачені відповідною Програмою надаються індивідуально або групі Клієнтів. Придбана Програма не розповсюджується на членів родини Клієнта та/або інших осіб.

  Сплачена вартість Програми підлягає поверненню за умови, якщо Клієнт звернувся із письмовою заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 3 робочих дні до завершення періоду дії Програми.

  Сплачена вартість Програми підлягає поверненню за умови, якщо Клієнт не отримав жодної послуги з передбачених Програмою та звернувся із письмовою заявою про повернення грошових коштів не пізніше ніж за 3 робочі дні до завершення строку дії Програми.

  Період дії Програми може бути продовжено за умови, якщо конкретна послуга передбачена Програмою, не могла бути надана своєчасно (відсутність спеціаліста, наявність обмежень у матеріально-технічному оснащенні тощо) на строк необхідний для цього, який визначається КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНИМ ЦЕНТРОМ «PROМОВА».

  Послуги, передбачені Програмою, надаються Клієнту за умови попереднього його запису на відповідне заняття.

  КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «PROМОВА» може відмовити Клієнту у наданні Послуг, які передбачені Програмою у наступних випадках:

8.1. Порушення Правил перебування Клієнтів у КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ «PROМОВА».

8.2. Порушення та/або невиконання рекомендацій спеціалістів КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «PROМОВА» щодо виконання завдань та приписів Програми.

8.3. Ненадання документів щодо стану здоров’я та будь-якої іншої інформації медичного та/або немедичного характеру, яка є необхідною для визначення тактики ведення психолого-педагогічного чи корекційно-логопедичного процесу.

  Факт оплати вартості Програми Клієнтом є підтвердженням укладення відповідного Договору на вищевказаних умовах.

 

Логоинтенсив